Ochrana života a ľudskej dôstojnosti 

Záleží na ochrane života úplne každého človeka, aj tých najmenších a najslabších z nás. Humánna a spravodlivá spoločnosť svojich slabých chráni, nie ničí. Je to pošliapanie spravodlivosti a slušnosti tým najhrubším spôsobom a stav, ktorý nie je možné nechať tak. Som za dôslednú ochranu života a dôstojnosti každého človeka. Na priblíženie k tomuto ideálu máme s kolegami v hnutí pripravené riešenia v troch smeroch: 1. ochrániť čo najväčší počet detí pred umelým potratov zavedením ochranných pravidiel pre UPT, aby sa zásadne zredukovali potraty bez udania závažného dôvodu; 2. zlepšiť poskytovanie konkrétnej pomoci tehotným matkám, zvlášť tým v núdzi; 3. zlepšiť informovanosť matiek, otcov a verejnosti, vrátane posilnenia výhrady svedomia zdravotníkov. Dnes nie je ale ohrozený život a dôstojnosť iba nenarodených detí. Mojou prioritou je tiež zlepšenie rešpektovania dôstojnosti a pomoci pre starých, chorých, rodín, ktoré vychovávajú deti s postihnutím, či zlepšenie prevencie samovrážd.

Podpora rodiny

Rodina je najlepším priestorom pre budovanie vzťahov, pre šťastný život manželov, pre prijatie života, na výchovu detí a dôstojnú starobu. Štát je tu pre rodiny a nie rodiny pre štát. Mojou prioritou v rodinnej politike je vytváranie priestoru slobody a podpory pre rodičov a ich deti, aby mohli plniť čo najlepšie svoje povinnosti, aby bolo čo najviac funkčných a zdravých rodín. Druhou oblasťou je podpora manželstiev a rodín v ťažkostiach a to nielen v sociálnej rovine, ale aj vzťahovej. V rámci rodinnej politiky považujem za urgentne potrebné riešiť aj populačnú politiku a problémy súvisiace so starnutím obyvateľstva.

Spolupráca kresťanov 

Kresťania a ľudia dobrej vôle potrebujú v politike stavať mosty, nie kopať zákopy. Vo svojej praxi som viac krát viedol ľudí z rôznymi názormi a podarilo sa mi ich motivovať k spolupráci na spoločnom cieli. Tieto svoje skúsenosti, odhodlanie a moje dobré vzťahy s kresťanmi v politike a verejnom priestore chcem vložiť do budovania porozumenia a spolupráce.  Slovensko potrebuje, aby kresťania v politike spolu komunikovali a spolupracovali.

Zodpovedné občianstvo 

To, ako sa v krajine žije nezávisí iba od politikov, zákonov, ale aj od mnohých ďalších faktorov. Jedným z najdôležitejších je občianska angažovanosť, snaha občanov meniť veci lepšiemu v prostredí, kde sú. Sám sa o to celý život snažím a chcem v tom pokračovať aj ako poslanec vytváraním legislatívneho a politického prostredia v prospech dobrovoľníctva, zodpovedného a angažovaného občianstva, podpory komunít a celkovo uplatňovania princípu subsidiarity.

Médiá a komunikácia 

Roky sa profesionálne venujem mediálnej a marketingovej komunikácii a viem, že zdrojom mnohých problémov sú nedorozumenia, ktoré pramenia zo zlej alebo zanedbanej komunikácie. Médiá sú dnes zavalené množstvom často zbytočných až zavádzajúcich informácií, bulvárom a iným zbytočným a škodlivým obsahom, čo negatívne vplýva nielen na mládež, ale aj na celú populáciu. Mojim zámerom v tejto oblasti je podpora mediálnej gramotnosti vo formálnom i neformálnom vzdelávaní, očistenie verejného priestoru od reklamného smogu a zlepšenie prezentácie Slovenska.

Nové technológie

Nové technológie ako nanotechnológia, biotechnológia, umelá inteligencia a ďalšie prinášajú nové možnosti zlepšenia pre život človeka. Zároveň ale tiež nové etické otázky a výzvy. Etika nesmie zaostávať za technológiou, ľudské práva nesmú byť v zajatí “pokroku”. V legislatívnej práci sa chcem zamerať na rozumné regulovanie nových technológií, aby prinášali skutočný prospech človeku a neohrozovali jeho slobodu a dôstojnosť.