Podpora a ochrana rodiny

Rodina je najlepším priestorom pre budovanie vzťahov, pre šťastný život manželov, pre prijatie života, pre výchovu detí, pre aktívny vek a dôstojnú starobu. Štát je tu pre rodiny a nie rodiny pre štát. Budem chrániť manželstvo ako zväzok muža a ženy. Mojou prioritou v rodinnej politike je vytváranie priestoru slobody a podpory pre rodičov a ich deti, aby mohli čo najlepšie napĺňať svoje životné plány, aby bolo čo najviac funkčných a zdravých rodín. Druhou oblasťou je pomoc a podpora rodinám v ťažkostiach a to nielen v sociálnej rovine, ale aj vzťahovej. V rámci rodinnej politiky považujem za urgentne potrebné riešiť demografiu a problémy súvisiace so starnutím obyvateľstva. Z konkrétnych opatrení vyberám: pre pracujúce matky s deťmi do veku 15 rokov zavedieme 1 deň voľna v mesiaci navyše; pre zvýšenie ochrany pracovníkov a podporu duševného zdravia jednotlivcov a celých rodín zásadným spôsobom obmedzíme prácu v nedeľu; zavedieme adresné poukazy na zabezpečenie potrieb dieťaťa so zdravotným postihnutím, z nízkopríjmovej rodiny, z viacdetných rodín s počtom detí 3 a viac a detí z jednorodičovských domácností.

Ochrana života a ľudskej dôstojnosti

Záleží na ochrane života úplne každého človeka, aj tých najmenších a najslabších z nás. Humánna a spravodlivá spoločnosť svojich slabých dôsledne chráni, nie ničí. Na priblíženie sa k tomuto ideálu máme s kolegami v hnutí pripravených niekoľko riešení.  V spolupráci s mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a miestnymi samosprávami vytvoríme účinnú sieť praktickej pomoci tehotným matkám v krízovej situácii a ich rodinám. Pripravíme opatrenia na podporu tehotných žien v ťažkej životnej situácii, aby sa mohli rozhodnúť pre život svojho dieťaťa. Zameriame sa na také opatrenia, aby sa zlepšila konkrétna pomoc pre tehotné matky v núdzi a informovanosť o rizikách potratu a možnostiach pomoci. Princípom ochrany ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť sa budeme riadiť aj v súvislosti s vytváraním prostredia pre vedecký vývoj a výskum, regulácii moderných biotechnológií a pod. Dnes ale nie je ohrozený život a dôstojnosť iba nenarodených detí. Mojou prioritou je tiež zlepšenie rešpektovania dôstojnosti a pomoci pre maloleté deti, starých, chorých, rodín, ktoré vychovávajú deti s postihnutím, či zlepšenie prevencie samovrážd.

Marek Michalčík - Moje priority

Kultúrna spoločnosť

Kultúra je neoddeliteľnou súčasťou národa a spoločnosti. Ako taká zasahuje a ovplyvňuje celú spoločnosť. Úspešná spoločnosť je kultúrna spoločnosť. Nie je jedno v akom prostredí žijeme a ako vyzerá verejný mediálny priestor. Nielen ekonomika, ale aj kultúra určuje kvalitu života, aj preto je kultúra jednou z mojich priorít. Na to, aby sa Slovensko posunulo dopredu, je nutné v prvom rade zlepšiť politickú kultúru, ktorá za posledné roky hlboko klesla. Preto považujem za moju osobnú úlohu ako aj úlohu nášho hnutia prinesť do politiky a verejného priestoru vysokú úroveň politickej kultúry a komunikácie. Slovenská kultúra je na jednej strane silne rozvinutá, na strane druhej sa nevyužíva jej potenciál a v porovnaní s inými krajinami zaostávame v mnohých parametroch. Na to, aby sme tento potenciál využili sme v hnutí pripravili viacero opatrení. Z dôvodu doterajšej nesystematickej a pasívnej kultúrnej politiky zavedieme proces dôkladnej analýzy a strategického plánovania na úrovni ministerstva kultúry i jednotlivých kultúrnych organizácií. Za nemenej dôležité považujem presadenie zákona o sponzoringu v oblastim kultúry, ktorý na Slovensku stále chýba. Žiaľ, aj po desaťročiach sú mnohé významné pamiatky kultúrneho dedičstva v havarijnom stave. Do obnovy kultúrneho dedičstva vnesieme systematický prístup a v spolupráci so všetkými zainteresovanými aktérmi vrátane samospráv, cirkví a súkromných vlastníkov pripravíme ich prioritizáciu a systematickú obnovu. Slovensko ako krajina s množstvom významných kresťanských pútnických miest stále nevyužíva svoj obrovský potenciál v kultúrno-duchovnom turizme. Zadefinujeme a vytvoríme podmienky pre rozvoj služieb a ich udržateľnosť pútnických a sakrálnych miest. Vyše 30 rokov od Nežnej revolúcie je tiež dostatočný čas na to, aby Slovensko konečne vybudovalo Národné múzeum obetí komunizmu, za čo sa ja osobne budem zasadzovať. Kultúru tvoria ľudia. A to nielen známi umelci, ale rovnako aj množstvo ľudí v úzadí a zázemí. Preto vnímam ako jednu z dôležitých priorít aj zlepšenie podmienok ľudí pracujúcich v kultúre − zamestnancov ako aj slobodných umelcov a pracovníkov mimo trvalého pracovného pomeru.

Médiá a mediálne vzdelávanie

Roky sa profesionálne venujem mediálnej a marketingovej komunikácii a viem, že zdrojom mnohých problémov sú nedorozumenia, ktoré pramenia zo zlej, zanedbanej alebo zavádzajúcej komunikácie. Ľudia sú dnes z internetu a médií zavalení množstvom zbytočných,  nepravdivých informácií, bulvárom a iným zbytočným a škodlivým obsahom, čo negatívne vplýva nielen na mládež, ale aj na celú populáciu. Mojim zámerom v tejto oblasti je podpora mediálnej gramotnosti vo formálnom i neformálnom vzdelávaní, ochrana mládeže pred nebezpečným obsahom a informačným pretlakom a tiež očistenie verejného priestoru od reklamného smogu. Z navrhovaných konkrétnych opatrení chcem vypichnúť aspoň tieto:  Podporíme vytvorenie Centra pre bezpečný internet ako preventívneho systémového opatrenia na šírenie povedomia o príležitostiach a rizikách online prostredia aj s dôrazom na ochranu duševného zdravia detí a mladých. Je potrebná mediálna výchova nielen na školách, ale tiež neformálne vzdelávanie dospelých.Vytvoríme podmienky pre ucelený a dlhodobý formačný program mediálneho vzdelávania zameraný na dospelých, aby poznali zákonitosti tvorby obsahu, riziká mediálneho ovplyvňovania a spôsoby, ako sa im brániť.

Zodpovedné občianstvo a dobrovoľníctvo

To, ako sa v krajine žije nezávisí iba od politikov, zákonov, ale aj od mnohých ďalších faktorov. Jedným z najdôležitejších je občianska angažovanosť, snaha občanov meniť veci lepšiemu v prostredí, kde sú. Sám sa o to celý život snažím a chcem v tom pokračovať aj ako poslanec vytváraním legislatívneho a politického prostredia v prospech dobrovoľníctva, mimovládnych organizácií, zodpovedného a angažovaného občianstva, podpory komunít a celkovo uplatňovania princípu subsidiarity – prenášania kompetencií na čo nabližšiu úroveň k ľuďom. Za všetky opatrenia na podporu občianskej spoločnosti spomeniem zámer zaviesť Charitatívnu lotériu a rozšírenie inštitútu Charitatívnej reklamy a tiež zvýšenie podpory pre pre detské a mládežnícke organizácie na národnej a regionálnej úrovni.

Odporúčam do vašej pozornosti volebný program KDH Lepšie 2023 (prezerať prostredníctvom webu alebo PDF dokument na stiahnutie), najmä časti VI. Človek na prvom mieste – Spravodlivá rodinná a sociálna politika a X. Kultúrna, občianska a digitálna spoločnosť, na ktorých som autorsky spolupracoval.